Algemene voorwaarden
Welkom bij Vereniging Transportbedrijven Nederland (VTBN).  – versie 3.0

Deze voorwaarden gelden voor Verenigingtransportbedrijven.nl & VTBN.nl

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Vereniging TransportBedrijven Nederland, gelegen op https://www.verenigingtransportbedrijven.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf VTBN niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies:
De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door VTBN te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Licentie:
Tenzij anders vermeld, bezit Vereniging TransportBedrijven Nederland en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op VTBN. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf VTBN voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

Materiaal van VTBN kopiëren of opnieuw publiceren
Materiaal van VTBN verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal van VTBN reproduceren, dupliceren of kopieren
Herdistribueren van inhoud van VTBN
Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Vereniging TransportBedrijven Nederland filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Vereniging TransportBedrijven Nederland, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Vereniging TransportBedrijven Nederland niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

Vereniging TransportBedrijven Nederland behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.
Hierbij verleen je Vereniging TransportBedrijven Nederland een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:
De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
dot.com-gemeenschap sites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
online directory-distributeurs;
internetportalen;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Vereniging TransportBedrijven Nederland; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Vereniging TransportBedrijven Nederland. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.
Het gebruik van het logo van Vereniging TransportBedrijven Nederland of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:
We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website:
Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:
Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op www.verenigingtransportbedrijven.nl staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vereniging transportbedrijven Nederland te mogen claimen of te veronderstellen.

Vereniging transportbedrijven Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vereniging transportbedrijven Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Individuele dienstverlening
Onder individuele dienstverlening wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; het verstrekken van
(digitale) informatie, het geven van (algemeen) advies, het verlenen van ondersteuning aan Leden op
individueel bedrijfsniveau en het behandelen van zaken, al dan niet tegen betaling. De mate waarin en
de wijze waarop de dienstverlening wordt verstrekt wordt vastgesteld door VTBN.

Het betreffende Lid is verplicht alle medewerking te verlenen en alle informatie te verstrekken, waartoe
hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat die nodig is om te adviseren
of zijn belang te behartigen. VTBN mag bij de dienstverlening zonder meer afgaan op de informatie van
het betreffende Lid.

Verzoeken om individuele dienstverlening kunnen worden geweigerd en dienstverlening kan worden
opgeschort of gestaakt indien de aan VTBN verschuldigde contributie niet (volledig) is voldaan.

Voor het verstrekken van informatie en het geven van een algemeen advies worden geen
kosten in rekening gebracht. Voor individuele ondersteuning, de behandeling van zaken en/of het geven
van een uitgebreid advies/hulp kan het Lid een bijdrage worden gevraagd, overeenkomstig het door VTBN
vastgestelde tarief.
In die gevallen waarin het een dienst betreft waarvoor een bijdrage is verschuldigd zoals hiervoor
bedoeld, zal VTBN een opdrachtbevestiging / acceptatie zenden, waarin de te verlenen dienst nader wordt
omschreven en – indien mogelijk – een vooruitzicht wordt gegeven over de hoogte van de bijdrage. Na
wederzijdse acceptatie bestaat er tussen partijen een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel
400 e.v. Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW). Artikel 404 Boek 7 BW wordt daarbij uitgesloten.

Lid verbindt zich er toe VTBN te allen tijde volledig en naar waarheid te informeren en zich gedurende de
looptijd van de overeenkomst van opdracht te onthouden van initiatieven welke de uitvoering van de
dienstverlening op enigerlei wijze kan beïnvloeden, tenzij in voorafgaand overleg met VTBN anders is
besproken.

VTBN is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, hoe ook
ontstaan.

Indien Gebruiker een natuurlijk persoon is, mag de gebruikersnaam en het wachtwoord enkel worden
gebruikt door de Gebruiker op wiens naam deze zijn uitgegeven. Indien Gebruiker een rechtspersoon is,
mag de gebruikersnaam en het wachtwoord enkel worden gebruikt door de daartoe door de
onderneming aangewezen medewerkers van Gebruiker op wiens bedrijfsnaam deze zijn uitgegeven.
Het is Gebruiker niet toegestaan zijn gebruikersnaam en wachtwoord door te geven aan derden of door
derden te laten gebruiken. Indien een gebruiker een redelijk vermoeden heeft dat een derde de
beschikking heeft verkregen over zijn wachtwoord, dient hij zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft Gebruiker
toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken.

Voor zover VTBN persoonsgegevens verzamelt, zal VTBN de regels gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in acht nemen.

Contracten

Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. De opzegtermijn bedraagt 90 dagen, ingaand op de eerste dag van de maand die volgt nadat we je opzegging hebben ontvangen.

Code 95 cursussen zijn 35 cursus-uren over een periode van vijf jaar. Een lid moet minimaal vijf jaar lid blijven om van de volledige service gebruik te kunnen maken. Bij een lidmaatschap die korter loopt dan vijf jaar dan houdt VTBN het recht om cursus-uren te in rekening te kunnen brengen en terug te kunnen vorderen. Standaard wordt uitgegaan 7 cursus-uren gratis per jaar tijdens het lopende lidmaatschap.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.verenigingtransportbedrijven.nl op deze pagina.